Stypendia pomostowe

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus jest Operatorem Lokalnym wyłonionym w drodze konkursu „Dyplom z Marzeń” w Programie Stypendiów Pomostowych 2018/2019 (Edycja XVII). Oznacza to, iż możemy udzielać rekomendacji dla osób zainteresowanych uzyskaniem stypendium pomostowego na I rok studiów. W ramach realizacji programu zarekomendujemy do przyznania stypendia dla 10 osób. Stypendium w wysokości 5 tys. złotych wypłacane będzie co miesiąc po 500 zł od października 2018 roku do lipca 2019 roku.

Program Stypendiów Pomostowych to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Fundacji Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację im. Stefana Batorego i organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz przez inne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Program jest administrowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Cel programu

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

Czym są stypendia pomostowe?

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju.

W dotychczasowych szesnastu edycjach Programu przyznano 15 507 stypendiów na I rok studiów.

Profil kandydata

Aby ubiegać się o stypendium w XVII edycji programu (2018/2019) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i być maturzystą z 2018 roku;
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA

lub

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB

lub

 • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)  – SEGMENT IC

lub

 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej – SEGMENT II
  Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus udzieli 10 osobom rekomendacji. Zasady udzielania rekomendacji podamy wkrótce.

Aplikowanie

Aplikowanie o stypendium pomostowe składa się z następujących kroków:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych.
 2. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Programie.
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów.
 4. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line.
 5. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij na adres uwidoczniony na wydrukowanym wniosku.

Jeśli masz pytania dotyczące wypełniania wniosku spójrz w Najczęściej zadawane pytania – dokument będzie dostępny w czerwcu 2018 r.

Zapraszamy również do przeczytania instrukcji Krok po kroku – dokument będzie dostępny w czerwcu 2018 r..

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy otrzymają stypendium pomostowe zostanie ogłoszona w części Wyniki rekrutacji.

Terminarz XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2018/2019):

 • 26 marca 2018 r. – ogłoszenie Programu
 • 2 lipca 2018 r. – uruchomienie aplikacji on-line
 • 17 sierpnia 2018 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line
 • 24 sierpnia 2018 r. – ostateczny termin przesyłania wydrukowanych z systemu wniosków wraz z załącznikami, pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku
 • od 25 sierpnia do końca września – weryfikacja wniosków i ewentualne uzupełnianie dokumentów przez kandydatów
 • 9 października 2018 r. – ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu
 • do 22 października 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) – termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP
 • do 28 lutego 2019 r. – Fundacja udostępnia deklaracje PIT-8C za rok 2018 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistych kontach studentów
 • do 12 marca 2019 r. – termin przesyłania do Fundacji potwierdzeń zaliczenia I semestru studiów
 • do 10 lipca 2019 r. – wypłata ostatniej, 10-tej raty stypendium
 • do 10 października 2019 r. – termin przesyłania dokumentów potwierdzających zaliczenie I roku studiów – dotyczy wyłącznie osób, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów

Stypendium pomostowe wypłacane jest w 10 ratach, od października do lipca.

Dokumenty

Zanim złożysz wniosek przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)
Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus udzieli 10 osobom rekomendacji. Zasady udzielania rekomendacji podamy wkrótce.

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej biorącej udział w tej edycji Programu np. Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus.

Regulaminy

Regulaminy XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych – rok akademicki 2018/2019:

Wniosek online

Wniosek-on line o stypendia na rok akademicki 2018/19 zostanie uruchomiony zgodnie z terminarzem nowej  edycji Programu (tj. 2 lipca 2018 r.). Wnioski online będzie można składać do 17 sierpnia do godz. 16:00.

Kontakt

Odpowiedź na pytania czy wątpliwości, dotyczące stypendiów na I rok studiów i rekomendacji udzielanych przez Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus, uzyskasz pisząc na adres: kontakt@sgpp.org.pl   

Więcej informacji (strona programu):

 

Stypendia na I rok studiów

Back to top button